Loca travel
ՍՓԼԵՆԴՈՐ հանգստյան տուն

Գնացուցակ՝

ՔՈԹԵՋՆԵՐ Անձ 01.01.15 - 28.02.15
01.07.15 - 31.08.15
01.03.15 - 30.06.15
01.09.15 - 30.12.15
Քոթեջ 1` L 4 40000 դր. 35000 դր.
Քոթեջ 2՝ Կ/Լ 5 35000 դր. 30000 դր.
Քոթեջ 3՝ Կ/Լ 4 35000 դր. 30000 դր.
Քոթեջ 4` L 2 25000 դր. 25000 դր.
Քոթեջ 5` L 2 25000 դր. 25000 դր.
Քոթեջ 6՝ Կ/Լ 5 35000 դր. 30000 դր.
Քոթեջ 7` L 2 25000 դր. 20000 դր.
Քոթեջ 8՝ Կ/Լ 2 20000 դր. 15000 դր.
Քոթեջ 9՝ Կ/Լ 4 35000դր. 30000 դր.
Հավելյալ անձ՝ 7500 դր., Մինչև 3 տ. երեխան՝ անվճար

ՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:  Անվճար՝ սեղանի թենիս,նարդի, շախմատ, ինտերնետ կապ, մեքենաների կայանատեղի:

   

Ժամանում՝ 13.00, Մեկնում՝ 12.00: